WEDSTRIJDREGLEMENT: Brussels Airport – Festival Mundial

ARTIKEL 1

Brussels Airport Company (BAC), met maatschappelijke zetel in 1030 Brussel, Diamant Building A, Reyerslaan 80, 1030 Brussels, België organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting die loopt van 14/06/2018 t.e.m. 17/06/2018.

ARTIKEL 2

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon vanaf 18 jaar oud, die woonachtig is in België of Nederland met uitzondering van de personeelsleden van BAC, van zijn partners, van zijn reclameagentschappen en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd: de familieleden in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea vermeld worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatste.

ARTIKEL 3

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet je juiste antwoorden geven op de quizvragen. Op het einde beantwoordt de deelnemer ook de schiftingsvraag. De antwoorden moeten gestuurd worden naar het e-mail adres marketingnews@brusselsairport.be. De deelnemer met de meeste juiste antwoorden, wint een duoticket voor festival mundial op 23 of 24 juni 2018 en 5 consumptiebonnen. In het geval van een ex-aequo zal de schiftingsvraag het toelaten om een winnaar te kiezen. Elke deelname die onvolledig is, zal als nietig aanzien worden. Elke deelnemer mag maximum één keer meespelen.

ARTIKEL 4

BAC en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien, in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden gewijzigd worden. Brussels Airport is ook niet aansprakelijk voor andere activiteiten tijdens het verblijf dan de activiteiten in de prijzensamenstelling. Indien je opt-in hebt aangegeven, schrijf je jezelf in voor de Brussels Airport online newsletter en geef je toestemming om je e-mailadres te gebruiken voor het versturen van de newsletters en andere informatie van Brussels Airport, zoals speciale aanbiedingen en enquêtes. Je kan zich hier op elk moment terug voor uitschrijven via de link die onderaan elke nieuwsbrief is weergegeven.

ARTIKEL 5

De prijzenpot omvat de volgende prijs: Duoticket voor festival mundial op 23 of 24 juni 2018 met 5 consumptiebonnen

ARTIKEL 6

De winnaar wordt op 18 juni 2018 persoonlijk op de hoogte gebracht per e-mail. De winnaar ontvangt van Brussels Airport via mail/post een voucher waarin alle verder info is opgenomen. De prijzen zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden. Indien nodig behoudt de organisator zich echter het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs.

ARTIKEL 7

Uitgezonderd het geval voorzien in artikel 6, zal er omtrent deze wedstrijd geen telefonische of digitale communicatie plaatsvinden, noch zal er briefwisseling verstuurd worden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan.

ARTIKEL 8

Er wordt slechts 1 prijs per adres, per familie, per IP-adres toegekend.
Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Eenieder die aan de wedstrijd deelneemt in georganiseerd verband, zij het in het kader van een juridische of feitelijke vereniging, zij het door op de ene of andere manier samen te werken om zijn kansen om te winnen te verhogen, zal uit de wedstrijd worden uitgesloten. Dezelfde maatregel zal getroffen worden ten aanzien van eenieder die een list of een manoeuvre aanwendt, onder meer het gebruik van een informaticaprogramma, of die op een onwettige of bedrieglijke wijze deelneemt om zijn kansen om te winnen te verhogen.

ARTIKEL 9

BAC kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door BAC voor een bepaalde periode uitsluiten, in geval van inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

ARTIKEL 10

De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 11

Brussels Airport behouden zich het recht voor om over de winnaars te communiceren, en dit voor promotionele doeleinden.

ARTIKEL 12

Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van het huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting zal aanvaard worden betreffende de verwoording van de vragen en betreffende de antwoorden op de vragen.

ARTIKEL 13

Huidige wedstrijd is geplaatst onder toezicht van Meesters Ronnie De Ceuster en Lucas Engels, gerechtsdeurwaarders te Antwerpen, België. In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de organisator in overleg met de gerechtsdeurwaarder elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Hun beslissing is soeverein en zonder verhaal.

ARTIKEL 14

De deelnemer verleent uitdrukkelijk de toestemming voor de geautomatiseerde verwerking van zijn persoonsgegevens door Brussels Airport Company (BAC), Luchthaven Brussel Nationaal, 1930 Zaventem. Dit teneinde een vlotte afhandeling van deze wedstrijd te garanderen en om je te informeren met betrekking tot de huidige en toekomstige aanbiedingen van BAC.

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 en 11 december 1998 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens beschik je steeds over de mogelijkheid om de door jouw verstrekte gegevens te raadplegen, verbeteren of te wijzigen. Hiertoe volstaat het een eenvoudige schriftelijke aanvraag te doen naar het voornoemde adres. De betrokken dienst staat eveneens tot jouw beschikking ingeval je niet of niet langer wenst dat je persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden worden verwerkt.

Ontvang de goedkoopste deals in je inbox!

Abonneer je op onze nieuwsbrief